Formularz reklamacji

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała,  [email protected]
–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci (*) __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
–   Data odbioru(*) / data zawarcia umowy __________________________________________________________________
–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)____________________________________________________
–   Adres konsumenta(-ów)___________________________________________________________
–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_________________________________________________________________________________
–   Data___________________________________________________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

Mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza internetowego: