Regulamin sklepu internetowego Piumo

określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

ZWROTÓW MOŻNA DOKONYWAĆ Z POMOCĄ SWERWISU SZYBKIEZWROTY.PL

§ 1 Definicje

1. Bon towarowy – informacja elektroniczna w postaci indywidualnego kodu, stanowiąca bon towarowy, oferowany w Sklepie.
2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
3. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
4. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
5. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadająca dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.)
7. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
8. Regulamin – niniejszy regulamin.
9. Sklep – sklep internetowy Piumo prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.piumo.pl.
10. Sprzedawca – LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290682 , NIP 5472078236, numer REGON 24075701300000, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł z siedzibą w Bielsko Białej, ul. Wapienicka 20 (43-382).

§ 2 Dane kontaktowe
1. Adres pocztowy: LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała.
2. Adres e-mail: anna@loman.pl
3. Telefon: +48 33 812 62 94
4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący właściwa dla tego typu połączeń. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności o taryfy operatora Kupującego.

§ 3 Złożenie zamówienia
1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry (np. rozmiar).
2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 Koszt Zamówienia
1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie.

§ 5 Płatności
1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
a. za pośrednictwem platformy płatniczej:
• PayPal,
• PayU,
b. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c. za pobraniem w momencie odbioru towaru.
2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a. oraz b., za zamówienie powinien zapłacić w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia
1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) do paczkomatów InPost,
c) drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych.
2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak Sprzedawca dokłada starań, aby zamówienia były realizowane w jak najkrótszym terminie.
3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 5.
4. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów, termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
5. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
6. Kraje, do których możliwe jest dostarczenie zakupionych w Sklepie towarów, wskazane są w Sklepie.
7. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy
Prawo przysługujące Kupującemu uprzywilejowanemu.

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru,
b) w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
c) od dnia zawarcia umowy – dla umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę ok. 15 zł.
12. Kupujący uprzywilejowany może zdecydować aby częściowy zwrot płatności, o którym mowa w ust. 6 został zrealizowany przez udostępnienie przez Sprzedawcę Kupującemu uprzywilejowanemu możliwości zwrotu towaru za pośrednictwem serwisu www.szybkiezwroty.pl bez konieczności dokonywania płatności w ramach tego serwisu. W przypadku skorzystania przez Kupującego uprzywilejowanego z tej możliwości kwota, którą Kupujący uprzywilejowany musiałby ponieść standardowo za wysłanie towaru za pośrednictwem ww. serwisu obniży kwotę, którą Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu uprzywilejowanemu w związku ze zwrotem. Skorzystanie z tej możliwości jest całkowicie dobrowolne. Udostępnienie takiej opcji ma na celu uproszczenie procesu zwrotu towaru.
13. Kupujący uprzywilejowany, który składając zamówienie przekroczył próg wartości 200 zł i skorzystał z darmowej dostawy, również może skorzystać z serwisu wskazanego w ust. 12 bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zwrotu.
14. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie
1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Reklamacje
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy, w tym Przedsiębiorcy uprzywilejowanego).
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. żądać usunięcia wady.
3. W stosunku do Przedsiębiorcy (w tym Przedsiębiorcy uprzywilejowanego) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy Przedsiębiorcy.
4. Przedsiębiorca (w tym Przedsiębiorca uprzywilejowany) ma możliwość:
a. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
b. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
5. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres anna@loman.pl lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu. Istnieje również możliwość wypełnienia formularza reklamacyjnego.
6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała.
7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne i (w przypadku płatności kartą lub przelewem) dane bankowe Kupującego.
8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres anna@loman.pl.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem (zarówno dla sporów wynikających z umów krajowych, jak i transgranicznych): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
2. W przypadku spraw ponadgranicznych w ramach Unii Europejskiej:
a. bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponadgranicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem:
http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html

§ 11 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
– umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
– prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. żądania przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12 Wymogi techniczne
1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Bon towarowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. Bon towarowy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą.
4. Ważność Bonu towarowego wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.
5. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Kupującego uprzywilejowanego wynikającym z przepisów prawa.
6. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
7. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim, niemieckim lub angielskim – w zależności od wyboru Kupującego.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Kupujący uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

Wzór formularza reklamacji można znaleźć tutaj (klik).
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
LOMAN Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 20
43-382 Bielsko-Biała
anna@loman.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci (*) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

– Data odbioru / data zawarcia umowy (*) ___________________________________________________________________

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego (-ych): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego (-ych): …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta (-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego (-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.