Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Piumo

określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

 

 • 1 Definicje
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
 4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Sklep – sklep internetowy Piumo prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.piumo.pl.
 7. Sprzedawca  LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290682 , numer NIP 5472078236, numer REGON 24075701300000, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł z siedzibą w Bielsko Białej, ul. Wapienicka 20 (43-382).

 

 • 2 Dane kontaktowe
 1. Adres pocztowy: LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała.
 2. Adres e-mail: anna@loman.pl
 3. Telefon: +48 33 812 62 94
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący właściwa dla tego typu połączeń. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności o taryfy operatora Kupującego.

 

 • 3 Złożenie zamówienia
 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry (np. rozmiar).
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.
 • 4 Koszt Zamówienia
 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie.

 

 • 5 Płatności
 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
  1. za pośrednictwem platformy płatniczej […],
  2. przelewem na konto Sprzedawcy nr […],
  3. za pobraniem w momencie odbioru,
 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) oraz b), za zamówienie powinien zapłacić w terminie …  dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • 6 Realizacja zamówienia
 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej
 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak Sprzedawca dokłada starań, aby zamówienia były realizowane w jak najkrótszym terminie.
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 5.
 3. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów, termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 4. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
 5. Kraje, do których możliwe jest dostarczenie zakupionych w Sklepie towarów wskazane są w Sklepie.
 6. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 

 • 7 Odstąpienie od umowy

Prawo przysługujące konsumentowi

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 1. a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
 2. b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9.   Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać   w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę:

– ok. 12 zł przy towarach o wadze do 1 kg,

– ok. 15 zł przy towarach o wadze do 2 kg.

 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 •  8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 • 9 Reklamacje
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 1. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorca ma możliwość:
 1. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 1. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres anna@loman.pl lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała.
 3. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 4. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres  anna@loman.pl.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 •  10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem (zarówno dla sporów wynikających z umów krajowych, jak i transgranicznych): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. W przypadku spraw ponadgranicznych w ramach Unii Europejskiej, bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponadgranicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem:
  http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html

 

 • 11 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 • 12 Wymogi techniczne
 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

 

 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim, niemieckim lub angielskim – w zależności od wyboru Kupującego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała,  anna@loman.pl.

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.