Regulamin Newslettera

Regulamin newslettera
sklepu Piumo.pl

 

 • 1 Definicje

 

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy Piumo prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.piumo.pl.
 3. Usługodawca – LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 5472078236, numer REGON 24075701300000, ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała.
 4. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

 • 2 Newsletter

 

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową

w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

 1. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja
 1. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: anna@loman.pl.
 2. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości

z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy

w zakresie świadczenia tej usługi.

 

 • 3 Reklamacje

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: anna@loman.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 • 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 • 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich

w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

 1. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres email Usługodawcy: anna@loman.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.